BINNENHUISREGLEMENT

_________________________________________________________

Art. 1 : De Leden


Alle personen kunnen lid worden van de vereniging door eenvoudige aanschaf van een lidkaart. Een lidkaart is verplicht voor alle regelmatige bezoekers van het jeugdhuis. Occasionele bezoekers dienen hun naam te noteren in het gastenboek dat aan de ingang ligt en worden tijdelijk lid voor dit bezoek. Na 3 bezoeken dient men zich een lidkaart aan te schaffen.

Enkel leden kunnen medewerker worden, bv. door het uitvoeren van een bardienst of een andere taak.

Enkel leden kunnen gebruik maken van de gratis accommodaties aangeboden door jeugdhuis jakkedoe, zoals repetitieruimte, internet, infotheek, pc, bar voor feestjes, filmzaal, etc.

Elk lid wordt geacht kennis te hebben genomen van het binnenhuisreglement en zich eraan te houden.

Art. 2 : De Werkende Leden


Jaarlijks legt de Raad van bestuur een lijst met kandidaat Werkende Leden voor aan het Dagelijks Bureau. Het Dagelijks Bureau stelt deze kandidaat Werkende Leden aan tot Werkend Lid van de Algemene Vergadering. Wanneer een kandidaat Werkend lid dit niet wenst te zijn, kan dit altijd gemeld worden. Deze Werkende Leden zijn leden die actief zijn in de werking van het jeugdhuis, en die in de mate van het mogelijke vrijwilligerswerk verrichten. Ze worden uitgenodigd naar de Algemene Vergaderingen en hebben er stemrecht.

Art. 3 : De Stuurgroep


Een lid van de Stuurgroep woont indien mogelijk de wekelijkse vergadering (het Dagelijks Bureau) bij en doet minstens één maal per maand bardienst of een andere permanente activiteit. Ook is de Stuurgroep verantwoordelijk voor de dagelijkse werking en voor de organisatie van activiteiten. In de praktijk heeft het Dagelijks Bureau alle bevoegdheid. Elke beslissing van het Dagelijks Bureau kan wel anders geadviseerd worden door de Raad van bestuur, en dit na bijeenroeping door een lid van de Raad van bestuur. Het Dagelijks Bureau behoudt nochtans de beslissingsmacht.

Kunnen geen lid van de Stuurgroep zijn of worden : iedereen die een politiek mandaat nastreefde en/of nastreeft en/of uitoefende en/of uitoefent.

Art. 4 : De Raad van Bestuur


Alle Werkende Leden van de vereniging, met uitzondering van degenen bedoeld in de laatste alinea van dit artikel, kunnen zich kandidaat stellen voor de Raad van bestuur. Deze kandidaatstelling gebeurt op de Algemene Vergadering of schriftelijk indien aanwezigheid op de Algemene Vergadering niet mogelijk is. De aanstelling van de Raad van bestuur gebeurt in de Algemene Vergadering met een eenvoudige meerderheid der stemmen. De Raad van bestuur heeft enkel een adviserende functie naar het Dagelijks Bureau toe.

Kunnen geen lid van de Raad van bestuur zijn of worden : iedereen die een politiek mandaat nastreefde en/of nastreeft en/of uitoefende en/of uitoefent.

Art. 5 : De Beroepskrachten


Ter ondersteuning van de werking zijn twee beroepskrachten aangesteld door het Dagelijks Bureau. Een belangrijke taak van hen is de permanentie, vooral gedurende de week. De twee beroepskrachten bestrijken de volgende uren :

Kantooruren :

Maandag : 10u30 – 12u00

Dinsdag : 10u30 – 18u00

Woensdag : 10u30 – 18u00

Donderdag : 10u30 – 18u00

Vrijdag : 10u30 – 18u00

Verdere uitzonderingen op dit uurschema zijn ter beschikking.

Art. 6 : De Openingsuren

paragraaf 1. Minimum openingsuren van de bar


Woensdag : 10u00 – 20u00

Vrijdag : 15u00 – 00u00

Zaterdag : 19u30 – 00u00

Zondag : 11u00 – 13u30

10u00 – 13u00 (tijdens wielertoeristenseizoen)

18u00 – 21u00

paragraaf 2. Extra openingsuren van de bar


Woensdag : 20u00 – …

Donderdag : 20u00 – … (badminton-instuif indien barman beschikbaar)

Vrijdag : 00u00 – …

Zaterdag : 00u00 – …

Zondag : 13u00 – 18u00

21u00 – …

In de week, uitgezonderd de woensdag is jeugdhuis Jakkedoe enkel toegankelijk voor de beroepskrachten, stuurgroepsleden, raad van bestuursleden, werkende leden en vaste medewerkers.

Tijdens schoolvakanties en bij uitzondering op andere dagen zijn er na aanvraag bij een vaste medewerker extra openingsuren en -dagen mogelijk. Tijdens deze extra openingsuren moet een vaste medewerker aanwezig zijn.

paragraaf 3. De koer


De koer is toegankelijk als een ontmoetingsruimte als de instuif geopend is. Na 22u moet het buiten wel rustig zijn.

paragraaf 4. Openingsuren bovenverdieping

a. Infotheek :

De infotheek is, na een vraag bij een stuurgroepslid of beroepskracht, altijd toegankelijk als het jeugdhuis open is.

b. Werkruimte :

Tijdens vergaderingen is de werkruimte enkel toegankelijk voor de deelnemers van de vergadering.

Het Dagelijks Bureau gaat iedere zaterdag door van 18u00 tot ± 19u30. In deze tijdspanne is de Jakkedoe gesloten en mag er zich dus niemand in de benedenverdieping begeven, tenzij er een activiteit, met toestemming van het DB, voorbereid moet worden.

c. Zaal 1 :

Zaal 1 is toegankelijk indien er een geplande filmvoorstelling plaats heeft. Mits toestemming van een stuurgroepslid of beroepSkracht kan evenwel elk lid tijdens de openingsuren van de instuif eveneens gebruik maken van Zaal 1.

Na ieder gebruik van Zaal 1 dient het lokaal in haar oorspronkelijke staat achtergelaten te worden. Drank, roken en eten in Zaal 1 zijn verboden.

d. Repetitielokalen :

De repetitielokalen zijn enkel toegankelijk voor repetities. Voor wat het gebruik van de repetitielokalen betreft, geldt dat de groepsleden zich een lidkaart dienen aan te schaffen, en dat minstens één van hen vertrouwd moet zijn met het jeugdhuis.

Alle aanvragen voor het gebruik van de lokalen moeten op het Dagelijks Bureau worden goedgekeurd. Jakkedoe behoudt zich het recht om een groep een repetitielokaal te weigeren of te ontzeggen omwille van gegronde redenen, zoals misbruik of wangebruik.

Art. 7 : Het Gebruik van de Lokalen door Anderen


Alle lokalen (ook Zaal 1 voor projecties op groot scherm) en faciliteiten kunnen, na goedkeuring door het Dagelijks Bureau, gratis ter beschikking gesteld worden van verenigingen of personen voor activiteiten die niet ingericht worden door het jeugdhuis. Op zijn minst tijdens de openingsuren van de bar (behalve bij sommige activiteiten) moet het jeugdhuis toegankelijk zijn voor elk lid. Buiten de openingsuren van de bar kunnen alle ruimtes van het jeugdhuis beschikbaar zijn.


Art. 8 : Rechten en Plichten

Het volledige gebouw is rookvrij voor alle aanwezigen.
De leden hebben ten allen tijde toegang tot de activiteiten van het jeugdhuis. Zij krijgen de tijdschriften toegestuurd. Het Dagelijks Bureau verbindt er zich toe alle verzoeken en voorstellen van leden in overweging te nemen. Ook heeft elk lid recht op informatie en inzage in de verslagen van de vergaderingen. De verslagen van de wekelijkse vergadering worden geafficheerd in de infokast.

Alle leden en bezoekers hebben de plicht het materiaal van het jeugdhuis met de grootste zorg te behandelen. Leden en bezoekers kunnen aansprakelijk gesteld worden voor schade, die doelbewust of door nonchalance aangericht wordt, evenals bij diefstal van materiële en/of financiële middelen van het jeugdhuis of derden op grondgebied of activiteiten van het jeugdhuis. Het Dagelijks Bureau kan bij een overtreding overgaan tot gepaste sancties, zoals schorsing.

Leden en bezoekers verplichten er zich toe niets illegaals te doen binnen de muren of op de koer van het jeugdhuis of tijdens een activiteit buitenshuis van het jeugdhuis.

Binnen het jeugdhuis (incl. de koer)mogen geen eigen dranken genuttigd worden. Een uitzondering geldt voor water tijdens repetities.

           

Elke groep die de toegang tot een repetitielokaal verworven heeft, mag slechts gebruik maken van het ene lokaal dat hem op het Dagelijks Bureau toegewezen is, tenzij op voorhand afspraken werden gemaakt met de verantwoordelijke van het andere lokaal. Instrumenten van de andere groepen worden in geen geval in gebruik genomen, tenzij op voorhand overeengekomen met de desbetreffende muzikant.

Groepen die in eenzelfde lokaal verblijven, dienen onderlinge afspraken te maken inzake het gedeeld gebruik ervan en de tijdstippen van repeteren. Elke repetitie dient bovendien gemeld te worden aan een beroepskracht of, bij hun afwezigheid, een stuurgroepslid. Groepen die niet constant in hun lokaal verblijven, dienen eveneens op voorhand hun repetities te melden.

Elke groep dient de netheid en de ongeschonden staat van hun repetitielokaal in acht te nemen. Er wordt in geen geval gerookt in de lokalen of de gehele bovenverdieping en flesjes e.d. dienen na elke repetitie uit het lokaal verwijderd te worden.

Het achterlaten van materiaal in de lokalen gebeurt op eigen verantwoordelijkheid en ook het afsluiten van een verzekering voor het materiaal van de groep(en) dient, indien gewenst, door de groep(en) zelf te gebeuren. De Jakkedoe kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor verlies van of schade aan instrumenten.

Art. 9 : Aanpassen Binnenhuisreglement

Elk lid en elke bezoeker wordt geacht kennis te hebben genomen van dit binnenhuisreglement. Het aanpassen van dit reglement valt onder de bevoegdheid van de Raad van Bestuur. De Werkende leden kunnen eventuele suggesties overmaken via de Raad van Bestuur. Dit binnenhuisreglement vervangt alle vorige.